Menu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

PODÁVANIE PODNETOV O PROTISPOLOČENKSEJ ČINNOSTI

pre zamestnancov Gemerského osvetového strediska sa riadi vnútornými predpismi zriaďovateľa,
Smernicou KSK č. 1/2015 a Pokynom predsedu KSK č. 3/2015. 
 
 
Ďalšie podrobnosti o vybavovaní podnetov 
Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:
a/ oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
b/ neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
 
V Košickom samosprávnom kraji a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór KSK.
 
Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), len v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej osoby, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou. Ďalšie osobné údaje uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú, alebo iným vhodným spôsobom sa zabezpečí ich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet. Podnet možno podať hlavnému kontrolórovi KSK, ako zodpovednej osobe:
a/ v listinnej forme, doručený poštou, alebo
b/ v elektronickej forme doručený e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického formuláru.
 
Označenie zodpovednej osoby na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:
 
poštou:
Ing. Ľubomír Hudák
hlavný kontrolór KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
 
elektronickou poštou: